Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối mối quan hệ của Dunamex với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Nội dung của các trang của web này chỉ dành cho mục đích tham khảo của bạn. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào cũng không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc cam kết nào về tính chính xác, kịp thời, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiết kế, bố cục, giao diện, hình ảnh và đồ họa. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của Fabimilk.

Mọi hình thức sao chép và sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến các yêu cầu bồi thường thiệt hại

 Trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NPP FABIMILK

Hãy nhập email của bạn để được nhận những ưu đãi đặc biệt